Welcome to Avis

Betingelser for bruk av nettsidene


Avtale om bruk av Avis’ nettsted

Avis Management Services Limited (AMS), registrert i England med registreringsnummer 01972749 og med registrert adresse: Avis House, Park Road, Bracknell, Berkshire, RG12 2EW, eier og driver dette nettstedet. I disse Betingelsene refererer “Vi”, “Våre” og “Oss” til AMS. Vennligst gjennomgå disse Betingelsene før du bruker dette nettstedet. Ved å bruke nettstedet aksepterer du samtidig at du er bundet av disse Betingelsene.


Personvern

Alle personlige opplysninger du gir oss når du bruker dette nettstedet vil bli brukt i henhold til Våre Retningslinjer for personvern.


Immatrielle rettigheter

Alle varemerkerettigheter, opphavsrettigheter, databaserettigheter og andre immaterielle rettigheter til materialet på dette nettstedet (deriblant organiseringen og layouten på dette nettstedet), herunder den underliggende kildekoden eies enten direkte av Oss eller av Våre lisensgivere. Uten Vårt skriftlige forhåndssamtykke kan du ikke, verken helt eller delvis, kopiere, endre, legge til, offentliggjøre, sende, distribuere, selge eller overføre noe materiale eller den underliggende kildekoden på dette nettstedet. Innholdet på dette nettstedet kan imidlertid lastes ned, skrives ut eller kopieres til din personlige og ikke-kommersielle bruk.


Akseptert bruk

Dette nettstedet kan kun brukes i henhold til disse Betingelsene, og all bruk skal være lovmessig og korrekt, herunder i overensstemmelse med lover, forskrifter og retningslinjer i Norge eller andre land som du måtte få tilgang til dette nettstedet fra.

Konkret aksepterer du at du ikke vil
  • legge til, sende eller spre noen form for informasjon på eller via dette nettstedet som er eller kan være skadelig, uanstendig, ærekrenkende eller på annen måte ulovlig
  • bruke dette nettstedet på en slik måte at det er eller kan medføre en overtredelse av andres rettigheter
  • foreta noen form for uautoriserte, falske eller straffbare bestillinger
  • bruke programvare, rutiner eller utstyrsenheter for elektronisk eller manuelt å forstyrre eller forsøke å forstyrre driften eller funksjonaliteten av dette nettstedet, herunder, men ikke begrenset til, opplasting eller tilgjengeliggjøring av filer som inneholder ødelagte data eller virus, uansett form eller metode
  • ødelegge, endre eller forstyrre designet og uttrykket på dette nettstedet eller underliggende kildekode
  • utføre handlinger som påfører en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på dette nettstedet eller tilknyttet infrastruktur
  • få eller forsøke å få uautorisert tilgang, uansett metode, til noen av Våre nettverk.

Uten at dette skal ha noen betydning for Våre øvrige rettigheter (enten etter lov eller på annen måte), forbeholder Vi oss retten til å kansellere dine bestillinger uten å kontakte deg og/eller nekte deg tilgang til dette nettstedet hvis Vi mener (etter eget skjønn) at du bryter en eller flere av disse Betingelsene


Endringer av dette nettstedet

Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer eller endringer i informasjonen, tjenestene, produktene og annet materiale på dette nettstedet, eller stenge dette nettstedet, til enhver tid og uten varsel. Vi kan også oppdatere disse Betingelsene til enhver tid, og slike endringer vil tre i kraft straks de nye Betingelsene er publisert på dette nettstedet. Følgelig vil din fortsatte tilgang og bruk av dette nettstedet medføre at du har akseptert de nye Betingelsene.


Lenker til andre nettsider

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsider. Vi går ikke god for slike nettsider, og er ikke ansvarlige for informasjon, materiale, produkter eller tjenester som er tilgjengelig på eller via slike nettsider. Din tilgang til og bruk av slike nettsider skjer på eget ansvar.


Ansvarsbegrensning

Ikke i noe tilfelle vil Vi være ansvarlige for noen form for direkte eller indirekte tap, herunder men ikke begrenset til, tap for følgeskader som følger av tilgang til eller bruk av dette nettstedet eller noe informasjon på nettstedet. Dette inkluderer også tap av inntekter og lignende, uavhengig om dette skyldes kontraktsbrudd, uaktsomhet (herunder simpel uaktsomhet), produktansvar eller annet, og selv om man har fått informasjon om slike mulige tap.

Ingenting i disse Betingelsene skal ekskludere eller begrense Vårt ansvar for dødsfall eller personskade forårsaket av uaktsomhet eller svikaktig feilfremstilling.


Ingen garanti

Så langt dette er tillatt etter gjeldende rett, fraskriver Vi Oss enhver implisitt garanti når det gjelder informasjonen, tjenestene og øvrig innhold på dette nettstedet. Informasjon, tjenester og ethvert innhold for øvrig tilbys og leveres “som det er” eller ”som tilgjengelig” uten at det gis garantier av noe slag.

Vi garanterer ikke, verken eksplisitt eller implisitt, at noen del av tjenesten vil være uforstyrret, feilfri, virusfri, rettidig, sikker, nøyaktig, pålitelig eller før øvrig kvalitetsmessig, og heller ikke at noen del av tjenesten kan lastes ned sikkert. Du forstår og aksepterer at verken Vi eller noen andre tilbydere av nettstedet eller tjenester på nettstedet gir profesjonelle råd, og at din bruk av råd eller annen informasjon på nettstedet gjøres fullt ut på eget risiko og ansvar, og uten at Vi kan stilles til ansvar.


Skadesløsholdelse

Du aksepterer å holde Oss skadesløse i forbindelse med, og å forsvare Oss mot, ethvert ansvar, tap, krav eller utgift (herunder rimelige rettslige utgifter) som har sammenheng med ditt brudd på disse Betingelsene.


Diverse

Disse Betingelsene inneholder alle vilkår som gjelder for din avtale med oss om bruk av dette nettstedet, og du aksepterer at ingen annen skriftlig eller muntlig erklæring (inkludert erklæringer i alle former for skriftlig materiale utgitt av Avis) skal anses for å være en del av denne avtalen.

Din bruk av dette nettstedet, alt materiale som er lastet ned fra det, samt disse Betingelsene skal være underlagt norsk rett, og eventuelle tvister skal løses av norske domstoler.


Copyright-informasjon for bilder av bilflåten på Avis' digitale eiendom

Bilbilder, Copyright 2000-2016 izmo, Inc. Med enerett. Bilbildene som vises her tilhører izmo, Inc. og er beskyttet under amerikansk og internasjonal lov om opphavsrett til åndsverk. Tilgang til og bruk av disse bildene er begrenset av vilkårene og betingelsene i en separat lisensavtale. All uautorisert bruk, kopiering, distribusjon, registrering eller endring av disse bildene er strengt forbudt.